International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE (International Cultural Youth Exchange) er en non-profit udvekslingsorganisation primært for unge mellem 18-30 år. Vi sender cirka 150 danske unge ud i verden på udveksling og frivilligt arbejde om året og modtager omkring 60 udenlandske volontører til Danmark.
Idéen er, at unge fra hele verden skal have mulighed for at rejse og møde nye kulturer.

Konceptet i ICYE’s programmer er, at volontørerne bor hos lokale værtsfamilier og arbejder frivilligt på et projekt. Gennem mange år har unge over hele verden hjulpet andre og sat deres præg på projekter og værtsfamilier, samtidig med at opholdet i en ny kultur, har præget den unge.

Gå til siderne

Om bestyrelsen
Om sekretariatet
Om lokalforeningerne
Bliv frivillig hos ICYE

På denne side

Som non-profit organisation er det ikke vores mål at tjene penge på vores arbejde. Vi har et lønnet sekretariat, men en stor del af arbejdet udføres af frivillige, ulønnede medlemmer, der tidligere har været på udveksling eller har været en del af Dansk ICYE på andre måder. De er vores aktive medlemmer.

Dansk ICYE er en del af det internationale udvekslingsnetværk ICYE, der har nationale organisationer i mere end 40 lande i Afrika, Europa, Asien, Oceanien og Nord- Syd og Mellemamerika.
Dansk ICYE er gennem den internationale ICYE-føderation medlem af UNESCO. Det medlemskab betyder, at Dansk ICYE kan være en del af et stort internationalt samarbejde. Vi er også medlem af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Samrådet for Ungdomsudveksling (SAFU) og Foreningen U-land.dk. Det betyder, at Dansk ICYE har medindflydelse på ungdoms- og udvekslingsområdet i det danske samfund.

Alle der rejser med ICYE, er udnævnt af FN til at være ”fredsbudbringere”.

Vores vision

Vores vision er at skabe forståelse for menneskelige værdier på tværs af kulturer. Vi arbejder for at nedbryde kulturelle barrierer mellem mennesker og på den måde hjælpe med at skabe fred i verden.

I Dansk ICYE mener vi, at udveksling er en måde at gøre dette på. Derfor er vores mission at muliggøre udveksling mellem unge danskere og andre kulturer, og udenlandske unge og den danske kultur.
Vi står for at skabe kontakten mellem de danske volontører og de udenlandske projekter, hvor volontørerne arbejder frivilligt. Samtidig arrangerer vi forholdene for de udenlandske volontører på de danske projekter.

Vores værdier

Vores historie

ICYE startede som en udveksling mellem USA og Tyskland i 1949. Meningen var at genoprette tilliden mellem tyskere og amerikanere efter 2. verdenskrig, og organisationens initiativtagere var overbevist om, at det kunne udveksling mellem den unge generation hjælpe med.

Kirken i den amerikanske by Brethren gav unge tyskere mulighed for at komme til USA, hvor de i et år kunne gå i gymnasium og bo hos en værtsfamilie. Men efter mange år med udveksling måtte kirken i 1957 slå sig sammen med fire andre religiøse grupper, der tilsammen dannede International Christian Youth Exchange.

International Generalforsamling i Vietnam 2019

Mange lande dannede nationale komiteer, og første skridt imod en international udvikling opstod, da der blev oprettet et europæisk kontor. Senere fulgte lande fra Asien, Afrika og Latinamerika efter.

Dansk ICYE sendte de første volontører afsted i 1969. Dengang var vi endnu ikke oprettet som organisation, men bestod af en kreds af personer der ønskede at udveksle på grundlag af de ideer ICYE stod for.
I 1972 blev der afholdt stiftende generalforsamling, hvor Dansk ICYE fik sit navn, og blev indlemmet i føderationen.

Organisationens vision blev fastlagt i 1977. I 90’erne ændrede mange nationale komiteer deres navn for at fokusere på det interkulturelle aspekt, og derfor fik hele føderationen det navn, vi kender i dag: International Cultural Youth Exchange.

ICYE Føderationen

Dansk ICYE er medlem af den internationale ICYE-Føderation, der har eksisteret siden 1949. Forkortelsen ICYE står for International Cultural Youth Exchange, og føderationen er åben for alle, uanset race, religion eller politisk overbevisning.

Føderationens formål
Føderationens formål er at udvikle forståelse for menneskelige værdier på tværs af kulturer for på den måde at skabe et medansvar for fred og retfærdighed bygget på tolerance og medmenneskelighed.

Internationalt samarbejde
Føderationen er i dag en uafhængig non-profit organisation med 41 nationale komiteer og med hovedsæde i Berlin.

ICYE rådfører sig med FN’s “Economic and Social Council” (ecosoc) og er medlem af UNESCO. Desuden samarbejder føderationen med EU-Kommisionen og er medlem af “Koordinerende Komiteer for Volontørtjeneste” (CCIVS) og Mobility International.

Læs mere på icye.org

Vores opbygning

Dansk ICYE er opbygget demokratisk. Den øverste myndighed, generalforsamlingen, vælger en bestyrelse, som har det overordnede ansvar for organisationen, og under bestyrelsen findes flere forskellige udvalg bestående af frivillige aktive medlemmer, der arbejder med forskellige områder inden for udvekslingsprogrammerne.

Læs om vores udvalg

Derudover er resten af de aktive medlemmer også vigtige for, at organisationen fungerer optimalt. Her er bl.a. kontaktpersonerne, som er bindeledet til de udenlandske volontører, og lokalforeningerne, der arrangerer forskellige seminarer og sociale arrangementer.

Det administrative

Dansk ICYE administreres til daglig af de seks ansatte på sekretariatet i Aarhus samt en praktikant og en volontør. På kontoret sidder dagligt:

  • Mikkel Smed Espersen: Generalsekretær og koordinator af ICYE-programmet
  • Randi Nielsen: Bogholder

  • Lisbet Østergaard: Koordinator af ESC-programmet

  • Bolette Kramer Aaagaard: Koordinator af ESC-programmet

  • Linda Rodkjer: Koordinator af ICYE-programmet og STePs-programmet samt PR og kommunikation
  • Stine Broe Mørk Rasmussen: Frivillig- og organisationskonsulent

  • Antonino De Luca: ESC-volontør fra Italien
  • Birthe Wæhling: Kontorhjælp
Kontaktoplysninger Sekretariatet

Vores vedtægter

Klosterport 4X, 3. sal
8000 Aarhus C, Danmark
SE-NR. 75867328

Kapitel I
Navn, formål og hjemsted

§1. Navn
Foreningens navn er: Dansk ICYE (International Cultural Youth Exchange).

§2. Formål
Stk. 1.Dansk ICYE er en non profit ungdomsudvekslingsorganisation, der i stort omfang bygger på frivilligt kompetencegivende arbejde.

Formålet med Dansk ICYE’s arbejde er at udvikle en forståelse for grundlæggende menneskelige værdier på tværs af kulturer samt at fremme engagement og åben stillingstagen til verden – lokalt, nationalt og globalt. Derigennem arbejder vi for at skabe et medansvar for fred og retfærdighed bygget på tolerance og mellemmenneskelig forståelse.

Stk. 2. Formålet søges opnået gennem formidling af vores udvekslingsprogrammer, afholdelse af arrangementer og almen folkeoplysning.

Stk. 3. Foreningen er tilknyttet som fuldbyrdet selvstændigt medlem af The Federation of National Commitees in the International Cultural Youth Exchange.

§3. Hjemsted
Dansk ICYE er en non profit organisation og er hjemmehørende i Århus Kommune.

 

Kapitel II
Medlemskab

§4. Medlemskab
Stk. 1. Medlemskab er åbent for alle, der ønsker at arbejde for Dansk ICYE’s formål. Medlemskab af foreningen træder i kraft ved modtagelse af indmeldelse.

Stk. 2. Medlemmerne betaler et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 3. Generalforsamlingen kan bringe et medlemskab til ophør, såfremt medlemmet aktivt modarbejder Dansk ICYE’s formål. Eksklusionen er gyldig, hvis 2/3 af de stemmeberettigede på generalforsamlingen stemmer for. Kun bestyrelsen kan indstille et medlem til eksklusion for generalforsamlingen.

Stk. 4. Grupper, organisationer og foreninger kan optages på generalforsamlingen som kollektivt medlem. Det er bestyrelsens pligt at indstille og argumentere for en gruppes indmeldelse i ICYE for generalforsamlingen. Ethvert kollektivt medlem har kun en stemme ved Dansk ICYE’s generalforsamling.

 

Kapitel III
Generalforsamling

§5. Generalforsamling
Stk. 1. Dansk ICYE’s højeste myndighed er generalforsamlingen. Der indkaldes én gang årligt i første halvår. Indkaldelsen finder sted med minimum en måneds varsel.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel, når som helst såfremt mindst 1/3 af bestyrelsen og/eller 1/6 af Dansk ICYE’s medlemmer ønsker det.

Stk. 3. Dagsordenforslag skal være de til generalforsamlingen tilmeldte medlemmer i hænde, i deres fulde ordlyd, senest 10 dage før ordinær generalforsamling og 14 dage før ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 4. Ændringsforslag til allerede fremsendte forslag kan behandles på generalforsamlingen. Nye forslag der ikke er indkommet før fristudløb, 14 dage før ordinær og 14 dage før ekstraordinær generalforsamling, kan ikke behandles.

Stk. 5. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:
Valg af dirigent.
Godkendelse af dagsorden.
Valg af referent.
Valg af stemmetællere.
Vedtagelse af forretningsorden for generalforsamlingen.
Bemærkninger til referat for sidst afholdte generalforsamling.
Forpersonens beretning.
Kassererens beretning og fremlæggelse af årsregnskab.
Oplysning om lokalforeningernes og udvalgenes arbejde
Indkomne forslag.
Vedtagelse af resolutioner.
Fastsættelse af kontingent.
Vedtagelse af budget.
Personvalg
Valg af revisor.
Eventuelt.

Stk. 6. Alle medlemmer, der har betalt kontingent for indeværende år, er stemmeberettigede og kan opstille til tillidsposter.

Stk. 7. Afstemninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer jfr. dog § 6. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer skriftlig afstemning.

§6. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Ændringer eller tilføjelser til Dansk ICYE’s vedtægter kan kun finde sted på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling og kan kun vedtages med 2/3 majoritet af generalforsamlingens stemmeberettigede deltagere.

Stk. 2. Ændringer eller tilføjelser til Dansk ICYE’s vedtægter §1, §2, §6 og §12 kan kun finde sted ved to på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger og kan kun vedtages med 2/3 majoritet af generalforsamlingens stemmeberettigede deltagere.

Kapitel IV
Bestyrelse og forretningsudvalg

§7. Bestyrelsen
Stk. 1. Bestyrelsen er den højeste myndighed mellemgeneralforsamlingerne.

Stk. 2. Bestyrelsen består af forperson, næstforperson, kasserer og tre øvrige medlemmer og to suppleanter. Forperson, næstforperson og kasserer vælges for en toårig periode. Forperson vælges i lige år, og næstforperson og kasserer vælges i ulige år. Øvrige medlemmer af bestyrelsen vælges for en et årig periode. En suppleant kan ikke overtage forpersonens, næstforpersonens eller kasserens post. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Der afholdes mindst fem ordinære bestyrelsesmøder mellem de ordinære generalforsamlinger.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 5. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer skriftlig afstemning.

Stk. 6. I tilfælde af at forpersonen, næstforpersonen eller kassereren udtræder af bestyrelsen inden den ordinære generalforsamling, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling. Hvis der er under tre måneder til den ordinære generalforsamling kan bestyrelsen konstituere en ny kandidat, der vælges blandt de resterende bestyrelsesmedlemmer til at varetage posten i den resterende periode.
Bestyrelsen skal informere Dansk ICYE’s medlemmer om skiftet indenfor 14 dage.

§8. Forretningsudvalg
Stk. 1. Forretningsudvalget er den højeste myndighed mellem bestyrelsesmøderne.

Stk. 2. Forpersonen, næstforpersonen, kasserer udgør forretningsudvalget der forestår foreningens drift.

Stk. 3. Forperson, næstforperson og kasserer kan højst være medlem af forretningsudvalget i seks år – i en sammenhængende periode.

Stk. 4. Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Kapitel V
Organisationens økonomi

§9. Tegningsberettigede
Dansk ICYE tegnes af forperson, næstforperson og kasserer til sammen. Delegation kan gives af bestyrelsen til ansatte eller menige medlemmer af bestyrelsen.

§10. Budget
En eventuel budgetrevidering godkendes på førstkommende bestyrelsesmøde og på sidste bestyrelsesmøde laves en oversigt over samtlige revideringer, disse påtegnes årsager og fremlægges på den ordinære generalforsamling.

§11. Regnskab
Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2. Inden fremlæggelse på generalforsamlingen skal regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor. Revisor har til enhver tid adgang til alle relevante oplysninger, herunder medlemskartotek, daglig bogføring og beholdninger.

Kapitel VI
Organisationens opløsning

§12. Opløsning af foreningen

Stk. 1. Opløsning af Dansk ICYE sker på samme betingelser som i § 6 stk. 2.

Stk. 2. I tilfælde af opløsning skal eventuelt overskydende midler anvendes i overensstemmelse med formålsparagraffen.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. april 2018