Click here for English

Fredag d. 7. til søndag d. 9. maj 2021

På lejren forberedes kommende volontører til deres forestående rejse, hjemvendte volontører kan dele deres oplevelser og erfaringer og udenlandske volontører kan mødes med andre, både danske og udenlandske, volontører.

I løbet af weekenden kommer vi omkring kulturchok, interkulturel forståelse og andre praktiske informationer. Desuden giver weekenden rig mulighed for at netværke og have samvær med andre ligesindede volontører.

Der vil være fælles bus fra Fredericia eller Odense station til lejren på Fyn. Bor du vest for Lillebælt (Jylland) skal du med fællesbussen fra Fredericia og bor du øst for Lillebælt (Sjælland eller Fyn) skal du med bussen fra Odense. Du har også mulighed for selv at køre. Læs mere om transport nederst på siden.

I folderen kan du læse mere om det sted lejren foregår, hvordan du kan finde det, hvis ikke du tager fællesbussen, og hvad du skal huske at medbringe. Læs desuden også om vores alkoholpolitik for aktive medlemmer på lejre her.

Tilmelding

Tilmeldingen åbner ca. en måned inden lejrstart.

Programmer

Programmerne er tilgængelige senest en uge inden lejrstart.


Stedet

Ankersminde (tidligere Gadsbølle Skole)
Gadsbøllevej 100
5492 Vissenbjerg

Transport

Der vil være fællesbus fra Fredericia eller Odense station til lejren på Fyn. Bor du vest for Lillebælt (Jylland) skal du med fællesbussen fra Fredericia og bor du øst for Lillebælt (Sjælland eller Fyn) skal du med bussen fra Odense.

Dine udgifter for transport til og fra lejren vil blive refunderet. Vi anbefaler, at du finder en Orangebillet, hvis du er med tog. Det er også muligt at bruge Rejsekort – dog ikke Rejsekort Anonymt, da du ikke kan logge på selvbetjening og udskrive den enkelte tur du vil have retunderet.
Andre former for rabatordninger er også accepteret.

Du kan også undersøge, om der er mulighed for at få et lift med nogen der kører til lejren eller selv fylde bilen, hvis du selv kører. Kører du selv, kan du kun få benzinpenge, hvis du bor mere end 70 km fra afhentningsstederne (Fredericia eller Odense). Her skal et rutekort vedlægges som bilag (f.eks. fra Krak eller Google), hvor antal km. fra der hvor din rejse starter til destinationen på lejren tydeligt fremgår.

Regler for refusion

 • Pladsbillet refunderes kun hvis din transporttid i det enkelte tog overstiger to timer.
 • Ved fysiske billetter skal der tages et billede af biletten som bilag.
 • Ved digitale billetter skal der tages et screenshot som bilag.
 • Kører du selv får du kun benzinpenge, hvis du bor mere end 70 km fra et afhentningssted.
 • For offentlig transport og egen kørsel vil du maks. få refunderet hvad der svarer til en standardbillet på strækningen.
 • Bilag skal vende rigtigt – ikke på hovedet eller på siden.
 • Bilag indsættes fra side 2 og frem på refusionsblanketten.

Find refusionsblanketten via det nedenstående link og udfyld denne for at få din refusion. Husk at vedhæft bilagene i filen inden du sender den til sekretariatet.

Fællesbusserne

Odense

Fællesbus vil blive arrangeret fra parkeringspladsen på Dannebrogsgade, bag Jernbanemuseet.

Fredericia

Fællesbus vil blive arrangeret fra Fredericia Station ved udgang Vest. Dette er den MODSATTE side af stationen ift. der, hvor de offentlige busser holder.

Andre transportmetoder

Flextrafik/teletaxa

Skal du ankomme til lejren på et andet tidspunkt, end der hvor fællesbusserne går og har du ingen bil? Så kan du benytte dig af Flextrafik.
Fra Fynbus.dk:
“Når du har fundet din rejse via Rejseplanen, og den indeholder Teletaxi, så kan du bestille turen med Teletaxi.

 • Gå ind på www.FynBus.dk/Flexbestilling og opret dig som kunde. Herefter kan du altid logge ind og bestille nye ture, se dine bestilte ture og afbestille ture.
 • Du kan også ringe til FynBus på 63 11 22 55 (tast 1) hverdage mellem kl. 7 og 19 samt weekend/helligdage mellem kl. 8 og 18.
 • Alle ture skal dog altid bestilles minimum to timer i forvejen.
I bil

Hvis du selv kører til lejren, kan du få benzinpenge. Du får 1,50kr pr km, hvis du bor mere end 70 km fra det nærmeste opsamlingssted (Fredericia eller Odense). Du må også meget gerne have flere med i bilen, som også skal til lejren. Her får du 50 kr. pr. person hver vej. De skal også bo over 70 km fra nærmeste opsamlingssted, for at dette er gældende. Når du beder om at få benzinpengene fra sekretariatet, skal du skrive hvem du samlede og hvor du samlede dem op. Ved afgang søndag skal du ligeledes skrive hvem, der fik et lift, og hvortil.


Friday 7th to Sunday 9th May 2021

At the camp, new volunteers will be prepared for their upcoming journey, returned volunteers will share their experiences, and foreign volunteers can meet other, both Danish and foreign, volunteers.

During the course of the weekend we will talk about cultural shock, intercultural understanding, and other practical information. The weekend also allows for networking and getting to know other volunteers of like mind.

There will be a shared bus from Fredericia or Odense station to the camp on Fyn. If you live west of Lillebælt (Jutland) you should take the bus from Fredrecia and if you live east of Lillebælt (Sealand or Funen) you should take bus from Odense. You also have the option of driving there yourself. Read more about transportation below.

In the leaflet you can read about the venue of the camp, how to find it, if you don’t take the shared bus, and what you need to bring.

Signing up

Will be avilable about one month before the camp.

Schedueles

Will be avilable about one week before the camp.


The venue

Ankersminde (formerly Gadsbølle Skole)
Gadsbøllevej 100
5492 Vissenbjerg

Transportation

There will be a shared bus from Fredericia or Odense station to the camp on Fyn. If you live west of Lillebælt (Jylland) you should take the bus from Fredrecia and if you live east of Lillebælt (Sjælland or Fyn) you should take bus from Odense.

Your expenses for transportation to and from the camp will be refunded. We recommend you to buy an Orange Ticket, if you go by train, or find out if you can catch a ride if someone is going by car.
Other types of discount options are also encouraged.

It is also possible to see if you can catch a ride with someone driving to the camp or fill up the car if you are driving yourself. If you are driving, you can only get gas money, if you live more than 70 km from the pick-up-points (Fredericia and Odense). Here you need to add a map of your journey (e.g. from Krak og Google Map) to document your route. The number for kilmetres should be clearly visible and show where you journey starts to the destination at te camp.

Rules for reimbursement

 • Seat reservations will only be reimbursed if your time in one of the trains lasts more than two hours
 • For physical tickets you take a picture of the ticket for the reimbursement
 • For digital tickets you take a screenshot for the reimbursement
 • If you drive yourself, you can only get gas money if you live more than 70 km from a pick up point (Fredericia and Odense)
 • For public transportation and for driving yourself, you will reimbursed up to the amount a standard ticket would cost on that route
 • Pictures must be turned the right way around in the reimbursement form (not on the side or upside down)
 • The pictures must be inserted from page 2 and onwards in the reimbursement form

Through the link below you will find the reimbursement form (refusionsblanket) to get your refund. Remember to attach your documentation in the refund file before you send it to the office.

The buses

Odense

A bus will be arranged from the parking lot at Dannebrogsgade, behind the railway museum (“Jernbanemuseet”).

Fredericia

A bus will be arranged from Fredericia Station from exit Vest. Please note that the bus will be parked on the opposite side of the station from the public busses.

Other modes of transport

Flextrafik/teletaxa

Will you be arriving to the camp at a time outside the times for the shared buses? You have the option of using Flextrafik.
Here you order a special taxi at the same price as a bus ticket.
From Fynbus.dk:
“When you have found your journey through Rejseplanen and it contains Teletaxi, then you can order the journey with Teletaxi.

 • Go to www.FynBus.dk/Flexbestilling and sign up as a costumer. Then you can always log in and order new journeys, see your previous journeys, and cancel journeys.
 • You can also call FynBus at +45 63 11 22 55 (dial 1) weekdays from 7 am to 7 pm and weekends/holidays between 8 am and 6 pm.
 • All journeys must be ordered at least two hours before departure.”
By car

If you’re driving to the camp, you can get money for the milage. You get 1.50 DKK per kilometre, if you live more than 70 kilometres from the nearest pickup point (Fredericia or Odense). You are very welcome to offer a ride to other people who are going to the camp. You will get 50 DKK per person each way. You need to pick them up more than 70 kilometres from the nearest pickup points for this to apply. In your refund description you need to write who you picked up and where. Going home Sunday, you need to write who got a ride and where you dropped them off.